Tag Archives: Vacation

2022西班牙Malaga之旅

居住地点:Holiday World Polynesia(Rotonda de los Elefantes, Av. del Sol, 195, 29630 Benalmádena, Málaga, Spain)
时间:5月15日-19日

COVID以来,第一次正式出挪威度假。

三四月份开始有意向,朋友王同学家提示有便宜机票,早出晚归的机票一个人往返也就700-800的样子。然后一起订了一个度假村,All inclusive,也不用做饭也不用出去找吃的,在酒店躺平。

Continue reading

2020年暑期鸡血班Drammen周末团建

地点:Drammen
时间:8月8日-9日

老二参加中文班已经两年了,今年7岁。去年暑假后,一个新同学加入了,并且带来了根本性的变化——鸡血班。😄 这位新同学的妈妈也被称为“鸡血妈妈”或者“教导主任”。

自1、2月份新冠疫情开始以来,就已经转入线上模式了。暑假期间,除了7月的三周,周一到周五,各位妈妈轮流带着娃们线上早读。“教导主任”建议在上周末团队建设一下。

Continue reading

关于非挪威教会成员自己的宗教节日

关于非挪威教会成员自己的宗教节日

如果不是Church of Norway(Den norske kirke)成员的话,可以享有两天相关宗教节日的休假,但是需要提前14天通知雇主,并且需要在其它时间工作补回所缺的工时。

相关法律如下:

 • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) (挪威文)

  § 12-15.Religiøse høytider

  Rett til permisjon ved religiøse høytider for arbeidstaker som ikke tilhører Den norske kirke, reguleres av lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a.

 • Act relating to working environment, working hours and employment protection, etc. (Working Environment Act) (英文)

  Section 12-15. Religious holidays

  The right to leave in connection with religious holidays for employees who do not belong to the Church of Norway is regulated by section 27 a of the Act of 13 June 1969 No. 25 relating to religious communities, etc.

 • Lov om trudomssamfunn og ymist anna (挪威文)

  Kap. II a. Rett til fri ved religiøse høgtider.

  § 27 a.Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter vedkomande sin religion.
  Arbeidsgjevar har rett til å krevja at desse fridagane vert arbeidd inn att av arbeidstakar. Etter førehandstingingar med arbeidstakaren fastset arbeidsgjevaren når innarbeidinga skal skje.
  Arbeidstakar som ynskjer å nytte denne retten til fridagar, skal gje arbeidsgjevaren varsel seinast 14 dagar på førehand.
  Dersom vedkomande religion høgtidar meir enn to religiøse høgtidsdagar kvart år, og desse fell utanom dei fridagane som elles gjeld her i riket, kan vedkomande sjølv velje dei to fridagane han har rett til, som religiøse høgtidsdagar.
  Innarbeiding av fri som er gitt i medhald av paragrafen her, vert ikkje rekna som overtid jamvel om arbeidstida overstig dei timetal som er fastsett i arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-5.

 • Act relating to religious communities, etc. (英文)

  Chapter II. The right to leave to celebrate a religious holiday

  Section 27 a. Any person who does not belong to the Church of Norway has the right to leave from work, school, official duties and the like for up to two days every year in connection with holidays observed in accordance with his or her religion.

  The employer has the right to require that these days off be compensated for by the employee working an equivalent number of hours on other days. The days on which these hours are to be worked shall be agreed in advance between the employer and the employee.

  An employee who wishes to avail himself of this right to leave shall give the employer a minimum of 14 days notice.

  If the religion concerned has more than two religious holidays a year, and if these occur outside the holidays that otherwise apply in the realm, the person concerned may choose which two days of leave he will take as religious holidays.

  The hours worked in compensation of days off pursuant to the provisions of this section shall not be counted as overtime even if the working hours exceed the number set out in sections 46 and 47 of Act of 4 February 1977 No. 4 relating to worker protection and the working environment.

No easy vacation for pupils in Norway

My daughter just went to school a few weeks ago. We started to think about the vacation days around Christmas and New Year. When my daugter was in kindergarten, normally we can choose her vacation days as we want. But now, the thing is different.

After talk with the teacher, she said that she only can approve the day-off upto 1 day. And we should submit the application to kommune(the government, and the public schools are parts of it) if more than 1 day. And the application, which is related with vacation/holiday, will not be approved…

We live in Ullensaker, let me start from their webpages. In Ullensaker Kommune: Permisjon fra opplæringen, it mentions the the Education Act(Opplæringsloven) §2-11. (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)(Norwegian) and Act of 17 July 1998 no. 61 relating to Primary and Secondary Education and Training (the Education Act)(English)).

 • Opplæringsloven(Norwegian)

§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.
Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

 • Section 2-11. Leave of absence from compulsory education(English)

When defensible, the municipality may upon receipt of an application grant individual
pupils leave of absence for up to two weeks.
Pupils who belong to a religious community outside the Church of Norway have, upon
application, the right to be absent from school on those days their religious community
celebrates as holy. This right is conditional upon the parents ensuring necessary tuition
during the period of leave, so that the pupil is able to keep pace with the ordinary teaching
when the period of leave is at an end.

And the regulation from Ullensaker kommune:

Regler for elevpermisjon utover en dag i Ullensakerskolen:

Søknader om permisjon fra rett og plikt til opplæring i grunnskolen for å reise på ferie, innvilges
ikke.

Det kan søkes om permisjon fra rett og plikt til opplæringen på andre grunnlag enn ferie. Dette
inkluderer:

 • Permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall
  eller begravelse
 • Permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne
  på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til
  treningssamlinger eller lignende.

Regler for elevpermisjon på inntil en dag i Ullensakerskolen:

 • Det skal ikke innvilges permisjon til ferie
 • Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen.
 • Det kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilges permisjon til deltakelse i
  spesielle arrangementer og markeringer, som f.eks:
  • Familiebegivenheter
  • Idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne etter dokumentasjon
  • Organisasjonsarbeid og politisk arbeid etter dokumentasjon
  • Tradisjonsrike arrangementer i Ullensakerskolen etter dokumentasjon

The regulation from Bærum Kommune is similar.

Other information: