Tag Archives: Law

关于非挪威教会成员自己的宗教节日

关于非挪威教会成员自己的宗教节日

如果不是Church of Norway(Den norske kirke)成员的话,可以享有两天相关宗教节日的休假,但是需要提前14天通知雇主,并且需要在其它时间工作补回所缺的工时。

相关法律如下:

 • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) (挪威文)

  § 12-15.Religiøse høytider

  Rett til permisjon ved religiøse høytider for arbeidstaker som ikke tilhører Den norske kirke, reguleres av lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a.

 • Act relating to working environment, working hours and employment protection, etc. (Working Environment Act) (英文)

  Section 12-15. Religious holidays

  The right to leave in connection with religious holidays for employees who do not belong to the Church of Norway is regulated by section 27 a of the Act of 13 June 1969 No. 25 relating to religious communities, etc.

 • Lov om trudomssamfunn og ymist anna (挪威文)

  Kap. II a. Rett til fri ved religiøse høgtider.

  § 27 a.Den som ikkje høyrer til Den norske kyrkja har rett til fri frå arbeid, skulegang, tenesteplikt og liknande i opp til to dagar kvart år i samband med religiøse høgtider etter vedkomande sin religion.
  Arbeidsgjevar har rett til å krevja at desse fridagane vert arbeidd inn att av arbeidstakar. Etter førehandstingingar med arbeidstakaren fastset arbeidsgjevaren når innarbeidinga skal skje.
  Arbeidstakar som ynskjer å nytte denne retten til fridagar, skal gje arbeidsgjevaren varsel seinast 14 dagar på førehand.
  Dersom vedkomande religion høgtidar meir enn to religiøse høgtidsdagar kvart år, og desse fell utanom dei fridagane som elles gjeld her i riket, kan vedkomande sjølv velje dei to fridagane han har rett til, som religiøse høgtidsdagar.
  Innarbeiding av fri som er gitt i medhald av paragrafen her, vert ikkje rekna som overtid jamvel om arbeidstida overstig dei timetal som er fastsett i arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-5.

 • Act relating to religious communities, etc. (英文)

  Chapter II. The right to leave to celebrate a religious holiday

  Section 27 a. Any person who does not belong to the Church of Norway has the right to leave from work, school, official duties and the like for up to two days every year in connection with holidays observed in accordance with his or her religion.

  The employer has the right to require that these days off be compensated for by the employee working an equivalent number of hours on other days. The days on which these hours are to be worked shall be agreed in advance between the employer and the employee.

  An employee who wishes to avail himself of this right to leave shall give the employer a minimum of 14 days notice.

  If the religion concerned has more than two religious holidays a year, and if these occur outside the holidays that otherwise apply in the realm, the person concerned may choose which two days of leave he will take as religious holidays.

  The hours worked in compensation of days off pursuant to the provisions of this section shall not be counted as overtime even if the working hours exceed the number set out in sections 46 and 47 of Act of 4 February 1977 No. 4 relating to worker protection and the working environment.

图书馆法及其它

今天社会课讲的是教育,中间去了社区图书馆(Ullensaker Library),馆长亲自接待全班并带领大家熟悉图书馆各区域。

馆长开场的时候提到了挪威有《图书馆法》,其中就提到了图书馆是每个人的权利,在挪威所有图书馆都是免费供大家使用的(当然不按期归还和损毁书籍肯定是要有惩罚的),在挪威的任何一个图书馆凭本人的人口号(类似于国内的身份证号)办的借书卡全国通用,在一个图书馆可以借阅本馆没有但其它图书馆有的书,图书馆会负责帮你把所需书籍运到本地并且通知你。

回到家没事就又搜了搜:

顺便看了看国内,好像有个《中华人民共和国公共图书馆法》征求意见稿,但在Google中没有找到原文,只有如下两个转发链接提及了,其中转发的链接也已经不可以访问了:

看了挪威和中国的两个图书馆法,觉得差距还是蛮巨大的。

下面是其它一些相关链接:

在奥斯陆图书馆网站搜索中文书籍和音像制品的方法:

奥斯陆图书馆在线目录网页中,点击“Advanced search”(在搜索输入栏下方偏左的位置),“Language”一栏选择“Chinese”,直接点下方的“Search”可以显示大约有2300件中文资料,有重复。

有关房屋租赁的挪威法律

今天公司内部IRC上一个最近买了房子的同事抱怨,原来所租房子的代理要扣他的钱,因为他把房子粉刷成某种颜色了。说最开始代理好像是说可以随便刷的,但现在交房以后,代理说不可以,并且拿出挪威文的合同,来自南美的他很是郁闷。

讨论中有同事贴了两个相关法律的链接,备案一下:

挪威语:LOV 1999-03-26 nr 17: Lov om husleieavtaler (husleieloven)
英语:上文在Google Translate中直接翻译的结果
英语:Act No. 17 of 26 March 1999 relating to tenancy agreements(Tenancy Act.)(版本可能有点老)