No easy vacation for pupils in Norway

My daughter just went to school a few weeks ago. We started to think about the vacation days around Christmas and New Year. When my daugter was in kindergarten, normally we can choose her vacation days as we want. But now, the thing is different.

After talk with the teacher, she said that she only can approve the day-off upto 1 day. And we should submit the application to kommune(the government, and the public schools are parts of it) if more than 1 day. And the application, which is related with vacation/holiday, will not be approved…

We live in Ullensaker, let me start from their webpages. In Ullensaker Kommune: Permisjon fra opplæringen, it mentions the the Education Act(Opplæringsloven) §2-11. (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)(Norwegian) and Act of 17 July 1998 no. 61 relating to Primary and Secondary Education and Training (the Education Act)(English)).

 • Opplæringsloven(Norwegian)

§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.
Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

 • Section 2-11. Leave of absence from compulsory education(English)

When defensible, the municipality may upon receipt of an application grant individual
pupils leave of absence for up to two weeks.
Pupils who belong to a religious community outside the Church of Norway have, upon
application, the right to be absent from school on those days their religious community
celebrates as holy. This right is conditional upon the parents ensuring necessary tuition
during the period of leave, so that the pupil is able to keep pace with the ordinary teaching
when the period of leave is at an end.

And the regulation from Ullensaker kommune:

Regler for elevpermisjon utover en dag i Ullensakerskolen:

Søknader om permisjon fra rett og plikt til opplæring i grunnskolen for å reise på ferie, innvilges
ikke.

Det kan søkes om permisjon fra rett og plikt til opplæringen på andre grunnlag enn ferie. Dette
inkluderer:

 • Permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel dødsfall
  eller begravelse
 • Permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne
  på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Det skal normalt ikke gis permisjon til
  treningssamlinger eller lignende.

Regler for elevpermisjon på inntil en dag i Ullensakerskolen:

 • Det skal ikke innvilges permisjon til ferie
 • Det skal normalt ikke gis permisjon til elever med udokumentert fravær fra opplæringen.
 • Det kan, etter en individuell skjønnsmessig vurdering, innvilges permisjon til deltakelse i
  spesielle arrangementer og markeringer, som f.eks:
  • Familiebegivenheter
  • Idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne etter dokumentasjon
  • Organisasjonsarbeid og politisk arbeid etter dokumentasjon
  • Tradisjonsrike arrangementer i Ullensakerskolen etter dokumentasjon

The regulation from Bærum Kommune is similar.

Other information:

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.